Interneta veikala “manaslecas.lv” lietošanas noteikumi Noteikumos lietotās definīcijas: Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.manaslecas.lv, kurā iespējams iegādāties Preces; Lietotājs – persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es); Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi, kas ir distances līgums starp Lietotāju un Sabiedrību; Preces – Interneta veikalā piedāvātās preces; Sabiedrība – SIA OpticLab, reģ. Nr. 40003770985, juridiskā adrese: Brīvības iela 104-17, Rīga, LV-1001.

 

Vispārējie noteikumi

1. Noteikumi regulē tiesiskā attiecības starp Lietotāju un Sabiedrību saistībā ar Precēm un to piegādi.

2. Lietotāja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Lietotāja piekrišanu Noteikumiem.

3. Lietotājam ir aizliegts izpaust trešajām personām Lietotāja Interneta veikala piekļuves datus. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, ir saistošas Lietotājam un tiks uzskatītas par Lietotāja veiktām. Preču pasūtījums

4. Informācija par Preci un tās cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegāžu cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem, izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.

5. Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli. Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preces cenas.

6. Lietotājs Interneta veikalā vispirms veic Preces pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Lietotājam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.

7. Pasūtījuma veikšanas brīdī Lietotājam ir jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.

8. Lietotājam samaksa par Preci un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem.

9. Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Preci un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Lietotāja norādīto saņemšanas vietu. Lietotājam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks; laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

10. Preces pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Lietotājam un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Preci un tās piegādi.

11. Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Lietotāja norādīto e-pastu.

12. Ja Lietotājs pasūtījuma brīdī ir izvēlējies priekšapmaksas rēķinu, tad rēķins ir spēkā un tas apmaksājams ne vēlāk kā 10 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Par apmaksas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad Sabiedrība ir saņēmusi naudu par Preci un piegādi.

13. Izvēloties Preci, Lietotājs apliecina, ka viņam ir kompetenta acu ārsta vai optometrista recepte, kurā ir norādītas Preces nepieciešamās īpašības. Lietotājs pasūta Preces saskaņā ar konsultējošā acu ārsta vai optometrista recepti un norādījumiem. Sabiedrība nemaina Preces, ko Lietotājs ir pasūtījis bez atbilstošas receptes.

14. Lietotājam ir tiesības Interneta veikalā reģistrēt savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, lai ērtāk varētu veikt turpmākos pirkumus un/vai veiktu samaksu Preču abonēšanas gadījumā. Šādā gadījumā Sabiedrībai ir tiesības pēc Lietotāja pasūtījuma ieturēt maksu par Preci un tās piegādi no maksājuma kartes, kā arī Preču abonēšanas gadījumā ieturēt maksu par katru Preču piegādes reizi bez atsevišķa Lietotāja apstiprinājuma.

15. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no Lietotāja maksājumu kartes, ko Lietotājs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Preci un piegādi. Preču piegāde

16. Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētās piegādes veida un saņemšanas vieta. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).

17. Preces piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Preci un tās piegādi.

18. Lietotājam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

19. Lietotājam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preces iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Lietotājam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Sabiedrībai.

20. Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Lietotāju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Lietotāja piekrišanu piegādāt Lietotājam citu Preci par ekvivalentu cenu.

21. Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preci, ja Lietotājs nav veicis pilnu samaksu par Preci un tās piegādi, kā arī tad, ja Lietotājs nav veicis pilnu samaksu par iepriekš pasūtītājam Precēm.

22. Lietotājam ir tiesības mainīt Preču saņemšanas vietu, paziņojot par to Sabiedrībai vismaz 10 dienas pirms kārtējās (plānotās) Preču piegādes dienas. Ja piegādes izmaiņu rezultātā Lietotājam tiek piemērotas piegādes izmaksas (ja tādas iepriekš nebija) vai tiek palielinātas piegādes izmaksas (ja tādas iepriekš bija), tad Lietotājam ir pienākums segt šādas piegādes izmaksas. Preču abonēšana

23. Lietotājam ir iespēja Interneta veikalā pasūtīt Preces noteiktam periodam uz priekšu, bet maksāt pēcapmaksas veidā. Šādā gadījumā Preču pasūtījums stājas spēkā pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi pirmo maksājuma daļu par Preci un piegādi (ievērojot samaksai paredzēto termiņu).

24. Preču abonēšanas gadījumā Lietotājam ir pienākums veikt visu samaksu saskaņā ar pasūtījumu, t.i., veikt turpmākos maksājumus par Preci un tās piegādi.

25. Sabiedrība pēc tam, kad Lietotājs būs pasūtījis Preču abonēšanu un veicis pirmās daļas samaksu, piegādās pirmo daļu no pasūtītājam Precēm. Sabiedrība katru nākamo Preču daļu piegādās saskaņā ar Lietotāja grafiku.

26. Sabiedrība nosūtīs Lietotājam rēķinu par attiecīgo pasūtījuma daļu uz Lietotāja norādīto e-pastu vai ieturēs atbilstošu maksu no Interneta veikalā reģistrētas Lietotāja maksājumu kartes.

27. Ja Preču abonēšanas gadījumā Interneta veikalā nav reģistrēta Lietotāja maksājuma karte un/vai Lietotājs nav piekritis Preces un tās piegādes maksas automātiskai ieturēšanai no Lietotāja maksājuma kartes, tad Lietotājam ir pienākums veikt Preču pasūtījuma katras turpmākās daļas apmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas e-pastā.

28. Preču abonēšanas gadījumā starp Sabiedrību un Lietotāju tiek noslēgts beztermiņa Preču abonēšanas līgums, taču gan Sabiedrībai, gan Lietotājam ir tiesības vienpusēji atteikties no turpmākas Preču piegādes un ir tiesības vienpusēji izbeigt distances līgumu bez jebkāda iemesla, rakstiski (t.sk. e-pastā) paziņojot par to otrai pusei vismaz 10 dienas iepriekš. Lietotājam ir tiesības apturēt Preču abonēšanu uz 3 mēnešu periodu katrā kalendārajā gadā, paziņojot par to Sabiedrībai vismaz 10 dienas pirms kārtējās (plānotās) Preču piegādes dienas. Atteikuma tiesības

29. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Lietotāji, kas ir patērētāji. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).

30. Ja patērētājs izmanto pakalpojumu “Preču abonēšana”, tad patērētājam ir tiesības atteikties no saņemtās preces un pieprasīt attiecīgu Preces pirkuma maksas atmaksu arī pēc atteikuma tiesību termiņa beigām, kas minēts Noteikumu 27. punktā, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi: (a) Preces iepakojums nav atvērts un bojāts (b) Prece nav lietota un bojāta un (c) Sabiedrība saņem attiecīgo preci 14 dienu laikā no atteikuma tiesību paziņojuma saņemšanas dienas.

31. Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@manaslecas.lv, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preces pirkuma līguma.

32. Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

33. Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preci). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci Sabiedrībai.

34. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

35. Preci vēlams atgriezt ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības juridisko adresi un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

36. Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti. Piemēram, atteikuma tiesības nav izmantojamas individuāli pasūtītām un izgatavotām kontaktlēcām (piem., toriskām, astigmātiskām, multifokālām). Privātums

37. Visi Interneta veikalā ievadītie Lietotāja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

38. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

39. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

40. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Preču pārdošana un piegāde.

41. Ja Lietotājs neizpilda vai nepienācīgi izpilda savas maksājumu saistības, kas izriet no distances līguma, Sabiedrībai ir tiesības nodot parādu piedziņas uzņēmumam apstrādei informāciju par Lietotāju (personas datus) un par veikto Preču pasūtījumu, lai veiktu kavēto maksājumu piedziņu un iespējamu datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs.

42. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotāju par dažāda veida ar Interneta veikalu saistītām aktualitātēm.

43. Lietotājam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.

44. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram, Preču izsniegšanas vietai). Beigu noteikumi

45. Precei ir standarta ražotāja noteiktā garantija, ja tāda ir paredzēta. Patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

46. Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

47. Sabiedrība rēķinus sagatavo elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķini tiek nosūtīti uz Interneta veikalā norādīto Lietotāja e-pastu.

48. Ja Lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Lietotājam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

49. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai.

50. Visi strīdi, kas rodas starp Lietotāju no vienas puses un Sabiedrību vai Preču piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Vai piekrīti noteikumiem?